حامی پسر گل مامان

امروز حامی از صبح خیلی پسر اقایی بود بیدار شد صبحونشو خورد بازی کرد ناهارشو خورد یه بارم که می می میخواست اومد با زبون بی زبونی به من فهموند که می می می خوام خوابم میاد بعد رختخوابشو اوردم گفتم مامانی

/ 2 نظر / 18 بازدید
بابابزرگ

سلام دوستون دارم

بابابزرگ