بازهم رانندگی با حامي

14aban86(18).JPG

14aban86(11).JPG

امروز من و حامی رفتیم مهمونی 15.gifچشمتون روز بد نبینه که ایشون با بنده تو ماشین اصلا نمیمونه25.gif و وقتی من پشت فرمونم انگار که من دارم میرم و حامی رو نمی برم38.gif گریه و دادو بیداد...14.gif

خلاصه عصری هم بابا حامد اومددنبالمون ورفتیم ددر  یه دوری زدیم43.gif36.gif و برگشتیم خونه تا وسایلمون و جمع کنیم و تعطیلات بریم قزوین پیش مامان جونی و بابا جونی و دوستان مامان انسی06.gif

/ 2 نظر / 14 بازدید
مامان عسل

چيگر منو بچلون